ALGEMENE VOORWAARDEN CONSTRUCT ADVOCATEN, versie januari 2021

Artikel 1 – algemeen

1. Construct advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap die tot doel heeft
het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de
advocatuur.

2. Construct Advocaten is statutair gevestigd te Elst en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 70214166.

Artikel 2 – toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Construct
Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende
opdracht, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat,
arbiter, bindend adviseur of anderszins.

2. Naast Construct Advocaten kunnen ook alle andere personen die op enigerlei wijze aan
Construct Advocaten zijn verbonden c.q. voor haar werkzaam zijn en alle derden die bij de
uitvoering van enige opdracht door Construct Advocaten zijn ingeschakeld op deze Algemene
Voorwaarden een beroep doen.

3. Construct Advocaten is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan
te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden worden aan
Opdrachtgever toegezonden.

Artikel 3 – overeenkomst van opdracht

1. Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard
en uitgevoerd door Construct Advocaten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De
toepasselijkheid van Artikel 7: 404 BW en artikel 7: 407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW wordt
vollediguitgesloten.

2. Verstrekte opdrachten worden door Construct Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten
behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte
opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.

3. Ten aanzien van de opdracht is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van
Construct Advocaten en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Construct
Advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
Construct Advocatenuit.

4. Construct Advocaten is bevoegd – indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht
gewenst vindt – namens en op kosten van Opdrachtgever derden (zoals deurwaarders,
notarissen, accountants en andere deskundigen) voor de uitvoering van de opdracht in te
schakelen.

Artikel 4 – aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook
een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Construct
Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd
met het eigen risico dat Construct Advocaten onder die verzekeringdraagt. Het verzekerde
bedrag is op dit moment € 5.000.000,– per aanspraak met een maximum van
€ 10.000.000,– per jaar.

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt
verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 25.000,– dan
wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan
€ 25.000,–, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een
maximum van € 50.000,–.

3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan
personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Construct Advocaten aansprakelijkheid
draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door
Construct Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak
geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Construct Advocaten onder die algemene
aansprakelijkheidsverzekering (AVB)draagt.

4. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan Construct Advocaten verbonden zijn, zoals
werknemers, maten en/of bestuurders, en die bij de uitvoering van de opdracht door
Construct Advocaten zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde
beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

5. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van Opdrachtgevers
worden ingeschakeld (zoals bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus,
incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere
advocaten(kantoren etc.) hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken,
houden alle aan Construct Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Construct
Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die
Opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Construct Advocaten
voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij
Construct Advocaten zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was, of
redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, en in ieder geval vijf
jaar na verzending van de laatste declaratie in de betreffende kwestie.

7. De in artikel 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten
onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 5 – honorarium

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de werkzaamheden van Construct
Advocaten in rekening gebracht op basis van bestede tijd, tegen het overeengekomen
uurtarief. De verrichte werkzaamheden worden daartoe naar tijd en aard gespecificeerd en
vermeerderd met verschotten, onkosten en omzetbelasting. De verrichte werkzaamheden
worden uitgedrukt in eenheden van 6 minuten. Verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht.

2. Verschotten zijn de kosten die Construct Advocaten specifiek ten behoeve van
Opdrachtgever voldoet, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, koeriersdiensten en het
handelsregister. Verschotten groter dan EURO 50,– kunnen tussentijds in rekening gebracht
worden.

3. Reistijd wordt tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Reiskosten worden
op basis van EURO 0,29 per kilometer of vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer
in rekening gebracht.

4. Construct Advocaten kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium
wordt bepaald – tussentijds aanpassen. In dat geval zullen óók in lopende zaken vanaf dat
moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

5. Construct Advocaten kan een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangen.
Griffierechten dienen in voorkomend geval voor aanvang van een procedure door de
Opdrachtgever te worden voldaan.

6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een
termijn van 14 dagen, op een wijze zoals in de declaratie staat aangegeven. Indien betaling
binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever in verzuim waardoor
Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 10%
over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw) verschuldigd is. Construct
Advocaten is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten
dan wel te beëindigen. Construct Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als
gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

7. Indien Construct Advocaten haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en
bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en terzake geheel of
gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure
gemoeide werkelijke kosten aan Construct Advocaten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen
de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of
bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele
proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

8. De Opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.

Artikel 6 – klachtenregeling

1. Construct Advocaten kent een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op alle
overeenkomsten van opdracht aangegaan door Construct Advocaten.

2. Het klachtenreglement biedt Opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder
begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend
advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat
en/of aan de klachtenfunctionaris van Construct Advocaten (te vinden op
www.constructadvocaten.nl).

Artikel 7 – archivering en persoonsgegevens

1. Nadat de opdracht is beëindigd, wordt het dossier gedurende zeven jaar bewaard. Na afloop
van de termijn staat het Construct Advocaten vrij het dossier te vernietigen. Construct
Advocaten is bevoegd dossiers op digitale wijze te bewaren.

2. Construct Advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst die zij met Opdrachtgever heeft gesloten, waarvoor zij een privacy statement
heeft opgesteld dat is terug te vinden op www.constructadvocaten.nl.

3. Construct Advocaten staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig
de eisen die hieraan volgens de in Nederland geldende privacyregelgeving worden gesteld,
waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG.

4. Construct Advocaten zal de door haar verwerkte persoonsgegevens zonder toestemming van
Opdrachtgever niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij de gegevens heeft
verzameld en zal deze gegevens niet met derden delen zonder toestemming van
Opdrachtgever.

5. Construct Advocaten zal de door haar verwerkte persoonsgegevens middels passende
technische en organisatorische maatregelen beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Bij het nemen van deze maatregelen zal rekening gehouden
worden met de stand van de techniek, de kosten van de te nemen maatregelen en de risico’s
die aan de verwerking van de betreffende persoonsgegevens zijn verbonden. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking te
voorkomen.

6. Vragen en verzoeken in verband met de door Construct Advocaten verwerkte
persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Edwin van Dijk
(e.dijk@constructadvocaten.nl).

Artikel 8 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Construct Advocaten is Nederlands recht
van toepassing. Onverminderd het voor de advocaten van Construct Advocaten geldende
tuchtrecht zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland,
locatie Arnhem.